BIP


 

Status prawny

Dom Kultury „Wygoda” jest samorządową instytucją upowszechniania kultury posiada osobowość prawną działającą na podstawie ustawy „O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej” z dnia 25.10.1991r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 13 z 2001 r. z późn. zm.), a zasady działania określa statut nadany przez Radę m.st. Warszawy uchwałą nr XXXII/715/2004 z dnia 1 lipca 2004 roku. Dom Kultury „Wygoda” jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Statutplik do pobrania
Uchwałaplik do pobrania
Wpis do rejestru Instytucji Kultury Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy plik do pobrania
 

Struktura organizacyjna

 

Struktura własnościowa i majątek

Własność samorządowa

 

Rekrutacja

Brak informacji

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Wszystkie informacje odnośnie załatwiania spraw można uzyskać osobiście w sekretariacie Domu Kultury „Wygoda” lub telefonicznie pod numerem telefonu 22 8120633 w godz. 14.00-19.30

• sprawy pracownicze – załatwiane są zgodnie z Regulaminem Pracy i Wynagradzania oraz Kodeksem Pracy
• sprawy uczestników, odbiorców usług – załatwiane są bezpośrednio przez dyrektora w ramach dobrych praktyk

Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej placówki znajdują się na stronie internetowej Domu Kultury „Wygoda”.

Informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Domu Kultury „Wygoda” jest udostępniana na pisemny wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198).

 

Ewidencja i rejestry

Dom Kultury „Wygoda” prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

– ewidencję pism przychodzących i wychodzących
– rejestr akt osobowych pracowników oraz ewidencję czasu pracy
– rejestr umów
– rejestr uczestników w poszczególnych sekcjach
– ewidencję znaczków do korespondencji
– książkę kontroli
– rejestr wyjść w godzinach pracy
– księgę inwentarzową
– księgę środków trwałych i nietrwałych
– archiwum zakładowe

 

Przetargi i ogłoszenia

Brak informacji

 

Zarządzenia i regulaminy

Zarządzenie Nr 2/2016 w sprawie uczestnictwa w zajęciach.plik do pobrania
Regulamin uczestnictwa w zajęciach. plik do pobrania
Zarządzenie Nr 1/2016 w sprawie wprowadzenia polityki antymobbingowej. plik do pobrania
Zarządzenie Nr 1/2013 w sprawie ustalenia Regulaminu wynajmu pomieszczeń, sprzętu nagłaśniającego i muzycznego oraz wyposażenia. plik do pobrania
Regulamin wynajmu pomieszczeń, sprzętu nagłaśniającego i muzycznego oraz wyposażenia. plik do pobrania