Wolontariat

Wolontariat

Chcąc podziękować naszym wspaniałym Wolontariuszom i Uczestnikom warsztatów „Wolontariat w obrazkach” zorganizowaliśmy małe (i słodkie 😋) spotkanie podsumowujące projekt.
Był piękny i przepyszny tort, były prezenty i najważniejsze: wspólne dzieło naszych pracowitych warsztatowiczów – świeżo wydana broszura z komiksami, krzyżówkami i łamigłówkami których głównym Bohaterem jest oczywiście nasz Wolontariusz Zygfryd.

Serdecznie dziękujemy za spędzony z nami czas! Za wasze zaangażowanie, 100 pomysłów na minutę i nieograniczoną absolutnie niczym wyobraźnię!
Mamy nadzieję, że już wkrótce znów spotkamy się przy kolejnym wolo-projekcie 🤓
Nowy Rok to dobra okazja na postanowienia – może jednym z nich będzie dołączenie w szeregi Wolontariuszy Domu Kultury „Wygoda”? 🤝

Zapraszamy!
(Koordynatorem Wolontariatu w DK „Wygoda” jest Zofia Jarzęcka. Tel. 22/812 06 33)
Projekt „Wolontariat w obrazkach” finansowany ze środków m.st. Warszawy w ramach programu OCHOTNICY WARSZAWSCY

Nasze motto;
,,Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest,
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi ‘’

Jan Paweł II

Wolontariat jest szansą dla każdego niezależnie od płci i wieku, rasy , narodowości, wyznania, przekonań politycznych, każdy ma prawo być Wolontariuszem.

Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach, wywarcia wpływu na zmiany społeczne i szansę zaangażowania się.

Wolontariat w Domu Kultury ,,Wygoda’’ to bezinteresowne zaangażowanie społeczności lokalnej i młodzieży na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.
Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Staramy się ,aby młodzież w DK ,,Wygoda’’ była pełna pasji i zaangażowania, kierowała się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości , pomaga w rozwijaniu zainteresowań , w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez Wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjny.

CELE PROGRAMU

- zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie,
- kreowanie roli Domu Kultury ,,Wygoda’’, jako centrum lokalnej aktywności,
- Angażowanie się w działania na rzecz społeczności lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem,
- inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego,
- nauka tolerancji,
-zawieranie długotrwałych przyjaźni,
-kształtowanie umiejętności działania zespołowego,
-możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń ,
-rozwijanie zainteresowań,
-zdobywanie doświadczenia w nowych sytuacjach,
- wspieranie ciekawych inicjatyw.

REALIZOWANE ZADANIA

- przybliżenie idei wolontariatu podczas spotkań integracyjnych,
-umożliwienie rozwoju własnych motywacji do pracy,
-poznanie zasad pracy w nowym środowisku,
-zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy,
-wieszanie plakatów, roznoszenie ulotek zachęcających do włączenia się w pracę wolontariuszy,
-prowadzenie grupy społecznościowej wolontariatu,
- zamieszczanie informacji o działalności wolontariatu na stronie internetowej Domu Kultury ,,Wygoda’’.

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

-wolontariusze muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie,
- mają obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach wolontariatu,
- mają obowiązek respektować zasady wolontariatu:
1.osobista praca nad własnym rozwojem,
2.zaangażowanie na rzecz Domu Kultury ,,Wygoda’’,
3.prawda,przyjaźń ,życzliwość.

SPOSOBY EWALUACJI

- sprawozdanie z pracy wolontariuszy,
-wykaz imprez w których brali udział wolontariusze w DK Wygoda,
-zdjęcia z imprez,
-informacje na stronie internetowej DK Wygoda oraz grupie społecznościowej,
- ankieta dla wolontariuszy,
- karty pracy wolontariuszy.

OBSZARY DZIAŁANIA

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary Dom Kultury ,,Wygoda’’ oraz środowisko lokalne;
- organizowanie imprez kulturalnych,
- integracja w grupie,
- zbiórki pieniędzy na określone cele,

PRAWA WOLONTARIUSZA

- wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw,
-powinien pracować w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu,
- w każdej sytuacji powinien mieć wsparcie ze strony koordynatora i pracowników DK Wygoda,
- nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową ,czyli zastępować pracownika,
- wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy,
-nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami,
- ma prawo do rezygnacji z pracy jako wolontariusz uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora wolontariatu.

REGULAMIN WOLONTARIATU W DOMU KULTURY ,,WYGODA’’

Podstawa prawna - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z dnia 29 maja 2003r )

„Zapraszamy do wstąpienia w szeregi Wolontariuszy Domu Kultury „Wygoda”!

 

Projekt „Wolontariusz Zygfryd i tajemnica wielkiego eventu”

Dom Kultury „Wygoda” we współpracy z Partnerem – Biblioteką Publiczną im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy ale przede wszystkim z gronem wspaniałych wolontariuszy – zrealizowali wspaniały projekt niosący dobre przesłanie i zachęcający do wstąpienia w szeregi wolontariuszy.
Projekt „Wolontariusz Zygfryd i tajemnica wielkiego eventu” zakładał stworzenie małego filmowego dzieła promującego ideę wolontariatu w instytucjach kultury.
Wolontariusz Zygfryd – to maskotka będąca przedstawicielem wszystkich naszych wolontariuszy i jednocześnie zbiorem wszystkich pięknych cech które każdy wolontariusz mieć powinien: empatii, życzliwości, uczynności i serdeczności. Już samo imię Zygfryd (z łaciny sigu i fridu) oznacza zwycięstwo i opiekę. I tacy są właśnie nasi wolontariusze: niezwyciężeni w swoim działaniu i opiekuńczy dla wszystkich – od juniora po seniora! 🙂 ...... - czytaj więcej