Wolontariat

Wolontariat

„Wolontariusz Zygfryd i Wolo-Smyki na tropie” -projekt promujący wolontariat w Domu Kultury „Wygoda”.

Projekt skierowany był do najmłodszych przyszłych wolontariuszy – do przedszkolaków.

Projekt składał się z dwóch etapów:
I etap (Wrzesień 2023) – rodzinna gra strategiczna na terenie Domu Kultury „Wygoda” ul. Koniecpolska 14 w Dzielnicy Rembertów M.st. Warszawy.
Zorganizowano i przeprowadzono grę w „podchody” polegającą na odnajdowaniu ukrytych zadań, łamigłówek, których głównym tematem był wolontariat.
Miejsca ukrytych zadań: budynek Domu Kultury „Wygoda”, teren zielony przy Domu Kultury „Wygoda”. Zadania były skonstruowane tak aby najmłodsi uczestnicy zrozumieli ich treść i przesłanie a starsi mogli się włączyć we współdziałanie.
Zadania były zarówno umysłowe jak i fizyczne. Były to np. rysunkowe rebusy, polecenia odnalezienia ukrytych przedmiotów, wymyślenie hasła wolontariackiego, zadania gimnastyczne, fotograficzne itp.

II etap (październik 2023)
Drugim etapem działania, które odbywało się w siedzibie partnera – Przedszkola nr 160, była praca plastyczna polegająca na pokolorowaniu wielkoformatowych kolorowanek, których głównym bohaterem był Wolontariusz Zygfryd (dostępnych było kilka kolorowanek przygotowanych specjalnie na potrzeby tego projektu, format A3).
Pokolorowane przez dzieci prace zostały odpowiednio obrobione i zostały z nich wykonane i zamówione FOTO PUZZLE. Część FOTO PUZZLI została przekazana Partnerowi – Przedszkolu nr 160 a część została w Domu Kultury „Wygoda” do dyspozycji entuzjastów gier planszowych.
Ostatni etap podsumowujący cały projekt to spotkanie jego uczestników w Domu Kultury „Wygoda”. Podczas finałowego spotkania dzieci układały puzzle, otrzymały okolicznościowe upominki, nie zabrakło również słodkiego poczęstunku w formie tortu z napisem „Wolosmyki”.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

 

Chcąc podziękować naszym wspaniałym Wolontariuszom i Uczestnikom warsztatów „Wolontariat w obrazkach” zorganizowaliśmy małe (i słodkie 😋) spotkanie podsumowujące projekt.
Był piękny i przepyszny tort, były prezenty i najważniejsze: wspólne dzieło naszych pracowitych warsztatowiczów – świeżo wydana broszura z komiksami, krzyżówkami i łamigłówkami których głównym Bohaterem jest oczywiście nasz Wolontariusz Zygfryd.

Serdecznie dziękujemy za spędzony z nami czas! Za wasze zaangażowanie, 100 pomysłów na minutę i nieograniczoną absolutnie niczym wyobraźnię!
Mamy nadzieję, że już wkrótce znów spotkamy się przy kolejnym wolo-projekcie 🤓
Nowy Rok to dobra okazja na postanowienia – może jednym z nich będzie dołączenie w szeregi Wolontariuszy Domu Kultury „Wygoda”? 🤝

Zapraszamy!
(Koordynatorem Wolontariatu w DK „Wygoda” jest Zofia Jarzęcka. Tel. 22/812 06 33)
Projekt „Wolontariat w obrazkach” finansowany ze środków m.st. Warszawy w ramach programu OCHOTNICY WARSZAWSCY

Nasze motto;
,,Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest,
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi ‘’

Jan Paweł II

Wolontariat jest szansą dla każdego niezależnie od płci i wieku, rasy , narodowości, wyznania, przekonań politycznych, każdy ma prawo być Wolontariuszem.

Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach, wywarcia wpływu na zmiany społeczne i szansę zaangażowania się.

Wolontariat w Domu Kultury ,,Wygoda’’ to bezinteresowne zaangażowanie społeczności lokalnej i młodzieży na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.
Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Staramy się ,aby młodzież w DK ,,Wygoda’’ była pełna pasji i zaangażowania, kierowała się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości , pomaga w rozwijaniu zainteresowań , w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez Wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjny.

CELE PROGRAMU

- zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie,
- kreowanie roli Domu Kultury ,,Wygoda’’, jako centrum lokalnej aktywności,
- Angażowanie się w działania na rzecz społeczności lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem,
- inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego,
- nauka tolerancji,
-zawieranie długotrwałych przyjaźni,
-kształtowanie umiejętności działania zespołowego,
-możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń ,
-rozwijanie zainteresowań,
-zdobywanie doświadczenia w nowych sytuacjach,
- wspieranie ciekawych inicjatyw.

REALIZOWANE ZADANIA

- przybliżenie idei wolontariatu podczas spotkań integracyjnych,
-umożliwienie rozwoju własnych motywacji do pracy,
-poznanie zasad pracy w nowym środowisku,
-zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy,
-wieszanie plakatów, roznoszenie ulotek zachęcających do włączenia się w pracę wolontariuszy,
-prowadzenie grupy społecznościowej wolontariatu,
- zamieszczanie informacji o działalności wolontariatu na stronie internetowej Domu Kultury ,,Wygoda’’.

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

-wolontariusze muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie,
- mają obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach wolontariatu,
- mają obowiązek respektować zasady wolontariatu:
1.osobista praca nad własnym rozwojem,
2.zaangażowanie na rzecz Domu Kultury ,,Wygoda’’,
3.prawda,przyjaźń ,życzliwość.

SPOSOBY EWALUACJI

- sprawozdanie z pracy wolontariuszy,
-wykaz imprez w których brali udział wolontariusze w DK Wygoda,
-zdjęcia z imprez,
-informacje na stronie internetowej DK Wygoda oraz grupie społecznościowej,
- ankieta dla wolontariuszy,
- karty pracy wolontariuszy.

OBSZARY DZIAŁANIA

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary Dom Kultury ,,Wygoda’’ oraz środowisko lokalne;
- organizowanie imprez kulturalnych,
- integracja w grupie,
- zbiórki pieniędzy na określone cele,

PRAWA WOLONTARIUSZA

- wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw,
-powinien pracować w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu,
- w każdej sytuacji powinien mieć wsparcie ze strony koordynatora i pracowników DK Wygoda,
- nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową ,czyli zastępować pracownika,
- wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy,
-nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami,
- ma prawo do rezygnacji z pracy jako wolontariusz uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora wolontariatu.

REGULAMIN WOLONTARIATU W DOMU KULTURY ,,WYGODA’’

Podstawa prawna - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z dnia 29 maja 2003r )

„Zapraszamy do wstąpienia w szeregi Wolontariuszy Domu Kultury „Wygoda”!

 

Projekt „Wolontariusz Zygfryd i tajemnica wielkiego eventu”

Dom Kultury „Wygoda” we współpracy z Partnerem – Biblioteką Publiczną im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy ale przede wszystkim z gronem wspaniałych wolontariuszy – zrealizowali wspaniały projekt niosący dobre przesłanie i zachęcający do wstąpienia w szeregi wolontariuszy.
Projekt „Wolontariusz Zygfryd i tajemnica wielkiego eventu” zakładał stworzenie małego filmowego dzieła promującego ideę wolontariatu w instytucjach kultury.
Wolontariusz Zygfryd – to maskotka będąca przedstawicielem wszystkich naszych wolontariuszy i jednocześnie zbiorem wszystkich pięknych cech które każdy wolontariusz mieć powinien: empatii, życzliwości, uczynności i serdeczności. Już samo imię Zygfryd (z łaciny sigu i fridu) oznacza zwycięstwo i opiekę. I tacy są właśnie nasi wolontariusze: niezwyciężeni w swoim działaniu i opiekuńczy dla wszystkich – od juniora po seniora! 🙂 ...... - czytaj więcej